Cennik

Spis treści

1. Estetyka
2. Profilaktyka
3. Diagnostyka
4. Stomatologia zachowawcza
5. Endodoncja
6. Protetyka
7. Rekonstrukcja zwarcia
8. Implantologia
9. Chirurgia i periodontologia
10. Zniżki i formy płatności
11. Warunki udzielania gwarancji
12. Zasady leczenia warunkowego
13. Odbiór dokumentacji medycznej

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zniżki i formy płatności

Udzielamy 10% zniżki na leczenie zachowawcze w przypadku przekroczenia kwoty 5.000,00zł i 5% zniżki na leczenie protetyczne przy przekroczeniu kwoty 10.000,00zł. Zniżka nie obejmuje diagnostyki, zabiegów profilaktycznych.

 

Zaliczki wpłacane przez pacjentów nie podlegają zwrotowi, stanowiąc rekompensatę przestoju. Jeżeli zaistnieje potrzeba przełożenia wizyty pacjent obowiązany skontaktować się z gabinetem nie mniej niż 4 dni robocze przed zaplanowaną wizytą. Odwołanie wizyty jet równoznaczne z utratą wpłaconej zaliczki.

 

Warunki udzielania gwarancji

 1. Warunki ogólne
  1. Prodentika udziela gwarancji na wykonane usługi medyczne jedynie w wypadku:

– Zakończenia zaplanowanego i zaakceptowanego przez pacjenta leczenia, którego celem jest uzyskanie optymalnego efektu terapeutycznego

– Zrealizowania zaplanowanego leczenia w czasie nie dłuższym niż 18 miesięcy (z wyłączenie leczenia ortodontycznego) wg uzgodnionego przez obie strony harmonogramu.

-Gdy pacjent wstawia się na ustalone z lekarzem kontrole.

  1. Prodentika zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek prac objętych gwarancją, łącznie z ponownym wykonaniem usługi, o ile to będzie konieczne
  2. Gwarancja nie obejmuje prac wykonanych warunkowo (patrz: Zasady leczenia warunkowego).
 1. Okresy gwarancji
  1. Wypełnienia ubytków próchnicowych i kanałów korzeniowych, wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe, korony i mosty porcelanowe wsparte na zębach własnych lub implantach oraz protezy szkieletowe objęte są trzyletnią gwarancją .
  2. Protezy płytowe częściowe i protezy całkowite objęte są dwuletnią gwarancją.
 

Zasady leczenia warunkowego

Leczenie warunkowe – leczenie podejmowane w sytuacjach stwarzających realne zagrożenie wystąpienia niepowodzenia, skutkującego nieosiągnięciem celu stosowanej terapii. Leczenie warunkowe realizowana jest zawsze po uzgodnieniu i na prośbę pacjenta.

 

Leczenie warunkowe dotyczy:

 • leczenia chorób przyzębia

 • leczenia biologicznego

 • wypełnień ubytków klinowych nie powikłanych próchnicą przy nie stosowaniu standardowego opracowania ubytku

 • dużej odbudowy korony zęba przy zachowaniu żywej miazgi

 • zachowawczej odbudowy zęba martwego

 • leczenia endodotycznego przy obliteracji kanałów korzeniowych, resorpcji wewnętrznej korzeni i zapaleniu tkanek okołowierzchołkowych

 • rewizji lecenia kanałowego

 • leczenia protetycznego zęba kwalifikującego się do ekstrakcji, ze względu na uszkodzenie korzenia lub tkanek okołozębowych, bądź brak możliwości udrożnienia prawidłowego wypełnienia kanałów korzeniowych zwłaszcza w sytuacji gdy jest on kluczowy z punktu widzenia realizacji planu leczenia protetycznego z wykorzystaniem uzupełnień stałych

 • innych sytuacji, w których możliwe jest do przewidzenia niepowodzenia leczenia przy zastosowaniu uzgodnionej metody.

W każdym przypadku stosowania leczenia warunkowego pacjent musi być wyraźnie poinformowany o ryzyku i konsekwencjach finansowych związanych z przebiegiem samego leczenia, utratą zęba oraz ewentualną modyfikacją lub wymianą uzupełnień protetycznych obejmujących ząb.

Informacja o stosowaniu leczenia warunkowego musi znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim zapisie sporządzonym przez lekarza w karcie leczenia stomatologicznego.

 

 

Odbiór dokumentacji medycznej

Kopia dokumentacji medycznej (karty pacjenta wraz ze zdjęciami na płycie CD) może zostać wydana w recepcji wyłącznie na pisemne żądanie pacjenta. Odbioru dokumentów należy dokonać osobiście. Szczegółowe informacje dostępne w recepcji.

Cennik obowiązuje od 01.02.2018r.